Polska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
The graphs show a plateau at the level of…
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Används för att beskriva att en graf planar ut
Within the picture is contained…
Rysunek zawiera...
Används när man beskriver en bild
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

This diagram represents…and therefore shows that…
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
The shape of the graph demonstrates that…
Z kształtu wykresu wynika, że...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
The graph can thus be used to predict…
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Figure…representing…
Rysunek... przedstawia...
Används som text nedanför ett diagram
Figure…showing…
Rysunek... pokazuje...
Används som text nedanför ett diagram
Diagram…examining…
Diagram...bada...
Används som text nedanför ett diagram
Diagram…depicting…
Diagram... zobrazowuje...
Används som text nedanför ett diagram