Nederländska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
The graphs show a plateau at the level of…
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Används för att beskriva att en graf planar ut
Within the picture is contained…
De afbeelding bevat ...
Används när man beskriver en bild
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

This diagram represents…and therefore shows that…
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
The shape of the graph demonstrates that…
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
The graph can thus be used to predict…
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Figure…representing…
Afbeelding ... geeft ... weer.
Används som text nedanför ett diagram
Figure…showing…
Afbeelding ... toont ...
Används som text nedanför ett diagram
Diagram…examining…
Diagram ... onderzoekt ...
Används som text nedanför ett diagram
Diagram…depicting…
Diagram ... beschrijft ...
Används som text nedanför ett diagram