Kinesiska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Används när man beskriver en trend i ett diagram
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Används när man beskriver en trend i ett diagram
The graphs show a plateau at the level of…
图表显示在...水平下保持稳定
Används för att beskriva att en graf planar ut
Within the picture is contained…
图片中包含...
Används när man beskriver en bild
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
该图表显示,...至...期间,...比...多
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

This diagram represents…and therefore shows that…
图表表明...,因此得出...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
The shape of the graph demonstrates that…
图表的变化表明...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
图中有明确的分布模式,这意味着...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
The graph can thus be used to predict…
因此,该图表可以用来预测...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Figure…representing…
数字...代表...
Används som text nedanför ett diagram
Figure…showing…
数字...表示...
Används som text nedanför ett diagram
Diagram…examining…
示图...表示...
Används som text nedanför ett diagram
Diagram…depicting…
示图...描绘...
Används som text nedanför ett diagram