Svenska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Används för att beskriva att en graf planar ut
Billedet indeholder...
Bilden visar ...
Används när man beskriver en bild
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
Grafens facon demonstrerer at...
Formen på diagrammet visar på att ...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Figur... repræsenterer...
Figur ... respresenterar ...
Används som text nedanför ett diagram
Figur... viser...
Figur ... visar ...
Används som text nedanför ett diagram
Diagram... undersøger...
Diagram ... undersöker ...
Används som text nedanför ett diagram
Diagram... skildrer...
Diagram ... skildrar ...
Används som text nedanför ett diagram