Finska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Används för att beskriva att en graf planar ut
Billedet indeholder...
Tässä kuvassa näkyy...
Används när man beskriver en bild
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
Grafens facon demonstrerer at...
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Figur... repræsenterer...
Kaavio ... edustaa...
Används som text nedanför ett diagram
Figur... viser...
Kuva ... näyttää...
Används som text nedanför ett diagram
Diagram... undersøger...
Kaavio ... tarkastelee...
Används som text nedanför ett diagram
Diagram... skildrer...
Kaavio ... esittää...
Används som text nedanför ett diagram