Portugisiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

függ. (függelék)
ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
kb. (körülbelül)
aprox. (aproximadamente)
Används när mängden är okänd
bibliog. (bibliográfia)
bibliogr. (bibliografia)
Förteckning över använda källor
kb. (körülbelül)
cerca
Används för att uppskatta en mängd
fej. (fejezet)
cap. (capítulo)
En definierad del av arbetet
oszl. (oszlop)
col. (coluna)
Den vertikala delen av en tabell
dissz. (disszertáció)
dissertação
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
szerk. (szerkesztette X)
ed. (edição)
Används när verket har ändrats av en tredje part
pl. (például)
p.ex. (por exemplo)
Används när man ger ett exempel
kül. (különösen)
especialmente
Används när man försöker definiera något tydligare
stb. (és így tovább)
etc. (et cetera)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
ábr. (ábra)
fig. (figura)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
azaz/vagyis/következtetésképpen
i.e. (id est)
Används när man utvecklar en idé
beleértve
incluindo
Används när du lägger till något i en lista
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
N.B. (nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
o./old. (oldal)
p. (página)
Varje enskild sida av arbetet
o./old. (oldal/oldalak)
pp. (páginas)
Flera sidor av rapporten
Előszó
prefácio
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
kiad. (kiadta X/kiadó)
E. (editor)
EE. (editores)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
Átdolgozta X
revisado por
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
Utánnyomás
reimpresso
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
ford. (fordította X)
Trad. (tradução)
Används när verk har översatts till ett annat språk
köt. (kötet)
vol. (volume)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete