Italienska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

függ. (függelék)
Appendice
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
kb. (körülbelül)
ca. (circa)
Används när mängden är okänd
bibliog. (bibliográfia)
Bibliografia
Förteckning över använda källor
kb. (körülbelül)
ca. (circa)
Används för att uppskatta en mängd
fej. (fejezet)
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
En definierad del av arbetet
oszl. (oszlop)
Colonna
Den vertikala delen av en tabell
dissz. (disszertáció)
Dissertazione di laurea
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
szerk. (szerkesztette X)
A cura di
Används när verket har ändrats av en tredje part
pl. (például)
e.g. (exempli gratia)
Används när man ger ett exempel
kül. (különösen)
Specialmente
Används när man försöker definiera något tydligare
stb. (és így tovább)
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
ábr. (ábra)
fig. (figura)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
azaz/vagyis/következtetésképpen
i.e. (id est)/cioè
Används när man utvecklar en idé
beleértve
incl. (incluso)
Används när du lägger till något i en lista
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
N.B. (nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
o./old. (oldal)
p. (pagina)
Varje enskild sida av arbetet
o./old. (oldal/oldalak)
pp. (pagine)
Flera sidor av rapporten
Előszó
Prefazione/Preambolo
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
kiad. (kiadta X/kiadó)
Pubblicato da
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
Átdolgozta X
n.d.A. (nota dell'autore)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
Utánnyomás
Opera ristampata
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
ford. (fordította X)
Tradotta da
Används när verk har översatts till ett annat språk
köt. (kötet)
vol. (volume)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete