Svenska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

Ah. (Anhang)
Appendix
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ugf. (ungefähr)
ung. (ungefär)
Används när mängden är okänd
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Förteckning över använda källor
ca. (circa)
ca. (cirka)
Används för att uppskatta en mängd
K. (Kapitel)
kap. (kapitel)
En definierad del av arbetet
Spalte
Kolumn
Den vertikala delen av en tabell
Diss. (Dissertation)
Doktorsavhandling
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
bearb. (bearbeitet von)
red. (redigerad av)
Används när verket har ändrats av en tredje part
z.B. (zum Beispiel)
t.ex. (till exempel)
Används när man ger ett exempel
bes. (besonders)
särskilt
Används när man försöker definiera något tydligare
usw. (und so weiter)
etc. (et cetera)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
Abb. (Abbildung)
figur
Ett diagram som hör till en del av arbetet
d.h. (das heißt)
d.v.s. (det vill säga)
Används när man utvecklar en idé
inkl. (inklusive)
inkl. (inklusive)
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
obs (observera)
Används när en person måste notera något viktigt
S. (Seite)
s. (sida)
Varje enskild sida av arbetet
S. (Seiten)
s. (sidor)
Flera sidor av rapporten
Vorw. (Vorwort)
förord
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
hg. (herausgegeben von)
publicerad av
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
geä. (geändert)
rev. (reviderad av)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
Nachdr. (Nachdruck)
omtryck/nytryck
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
übersetzt von
övers. (översättning)
Används när verk har översatts till ett annat språk
Jg. (Jahrgang)
vol. (volym)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete