Koreanska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

Ah. (Anhang)
부록
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ugf. (ungefähr)
대략
Används när mängden är okänd
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
참고 문헌 목록
Förteckning över använda källor
ca. (circa)
대략
Används för att uppskatta en mängd
K. (Kapitel)
제 (숫자 ex. 1) 장
En definierad del av arbetet
Spalte
세로줄
Den vertikala delen av en tabell
Diss. (Dissertation)
논문
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
bearb. (bearbeitet von)
편집
Används när verket har ändrats av en tredje part
z.B. (zum Beispiel)
예,
Används när man ger ett exempel
bes. (besonders)
특히,
Används när man försöker definiera något tydligare
usw. (und so weiter)
등...
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
Abb. (Abbildung)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
d.h. (das heißt)
즉,
Används när man utvecklar en idé
inkl. (inklusive)
... 포함
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
주의
Används när en person måste notera något viktigt
S. (Seite)
p.
Varje enskild sida av arbetet
S. (Seiten)
pp.
Flera sidor av rapporten
Vorw. (Vorwort)
서두
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
hg. (herausgegeben von)
(홍길동) 지음
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
geä. (geändert)
(홍길동) 개정
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
Nachdr. (Nachdruck)
재판본
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
übersetzt von
(홍길동) 번역
Används när verk har översatts till ett annat språk
Jg. (Jahrgang)
제 (몇) 판
Anger en specific volym eller en del av ett arbete