Portugisiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

ek
ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
tahmini/ yaklaşık
aprox. (aproximadamente)
Används när mängden är okänd
Bibliyografi/ Kaynakça
bibliogr. (bibliografia)
Förteckning över använda källor
aşağı yukarı/ takribi
cerca
Används för att uppskatta en mängd
Bölüm/ ünite
cap. (capítulo)
En definierad del av arbetet
kol. (kolon)/ sütun
col. (coluna)
Den vertikala delen av en tabell
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
dissertação
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
tarafından düzeltildi
ed. (edição)
Används när verket har ändrats av en tredje part
ör./örn. (örneğin)
p.ex. (por exemplo)
Används när man ger ett exempel
özellikle
especialmente
Används när man försöker definiera något tydligare
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
etc. (et cetera)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figür)
fig. (figura)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
yani
i.e. (id est)
Används när man utvecklar en idé
kapsar/ dahil
incluindo
Används när du lägger till något i en lista
d.e. (dikkat edilecek)
N.B. (nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
s. (sayfa)
p. (página)
Varje enskild sida av arbetet
sayfalar
pp. (páginas)
Flera sidor av rapporten
önsöz/ giriş
prefácio
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
yay. (yayımlandı)
E. (editor)
EE. (editores)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
revisado por
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
reimpresso
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Trad. (tradução)
Används när verk har översatts till ett annat språk
böl. (bölüm)
vol. (volume)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete