Turkiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

- (příloha)
ek
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
přibl. (přibližně)
tahmini/ yaklaşık
Används när mängden är okänd
lit. (literatura)
Bibliyografi/ Kaynakça
Förteckning över använda källor
cca (cirka)
aşağı yukarı/ takribi
Används för att uppskatta en mängd
kap. (kapitola)
Bölüm/ ünite
En definierad del av arbetet
- (sloupec)
kol. (kolon)/ sütun
Den vertikala delen av en tabell
dis. (disertace, disertační práce)
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
edit. (editována kým)
tarafından düzeltildi
Används när verket har ändrats av en tredje part
např. (například)
ör./örn. (örneğin)
Används när man ger ett exempel
zejm. (zejména)
özellikle
Används när man försöker definiera något tydligare
atd. (a tak dále)
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
obr. (obrázek)
fig. (figür)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
tj. (to jest)
yani
Används när man utvecklar en idé
vč. (včetně)
kapsar/ dahil
Används när du lägger till något i en lista
Pozn. (poznámka)
d.e. (dikkat edilecek)
Används när en person måste notera något viktigt
str. (strana)
s. (sayfa)
Varje enskild sida av arbetet
str. (strany)
sayfalar
Flera sidor av rapporten
- (předmluva)
önsöz/ giriş
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
publ. (publikováno kým)
yay. (yayımlandı)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
rev. (revidováno kým)
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
dot. (dotisk)
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
přel. (přeloženo kým)
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Används när verk har översatts till ett annat språk
obj. (objem)
böl. (bölüm)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete