Ryska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

- (příloha)
прил. (приложения)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
přibl. (přibližně)
прибл. (приблизительно)
Används när mängden är okänd
lit. (literatura)
библ. (библиография)
Förteckning över använda källor
cca (cirka)
ca. (circa -ровно)
Används för att uppskatta en mängd
kap. (kapitola)
гл. (глава)
En definierad del av arbetet
- (sloupec)
кол. (колонка)
Den vertikala delen av en tabell
dis. (disertace, disertační práce)
дисс. (дисертация)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
edit. (editována kým)
ред. (редактор ...)
Används när verket har ändrats av en tredje part
např. (například)
н/р (на пример)
Används när man ger ett exempel
zejm. (zejména)
особенно (особенно)
Används när man försöker definiera något tydligare
atd. (a tak dále)
и т.д. (и так далее)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
obr. (obrázek)
рис. (рисунок)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
tj. (to jest)
т.е. (то есть)
Används när man utvecklar en idé
vč. (včetně)
вкл. (включая)
Används när du lägger till något i en lista
Pozn. (poznámka)
N.B. (nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
str. (strana)
стр. (страница)
Varje enskild sida av arbetet
str. (strany)
стр-ы. (страницы)
Flera sidor av rapporten
- (předmluva)
прол. (пролог)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
publ. (publikováno kým)
изд. (издательство)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
rev. (revidováno kým)
ред. (просмотрено...)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
dot. (dotisk)
обр. (в обработке...)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
přel. (přeloženo kým)
trans. (перевод ...)
Används när verk har översatts till ett annat språk
obj. (objem)
vol. (volume - ценность)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete