Grekiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

- (příloha)
παρ. (παράρτημα)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
přibl. (přibližně)
περ. (κατά προσέγγιση)
Används när mängden är okänd
lit. (literatura)
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Förteckning över använda källor
cca (cirka)
περ. (περίπου)
Används för att uppskatta en mängd
kap. (kapitola)
κεφ. (κεφάλαιο)
En definierad del av arbetet
- (sloupec)
στήλη
Den vertikala delen av en tabell
dis. (disertace, disertační práce)
διατριβή
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
edit. (editována kým)
επιμ. (επιμέλεια)
Används när verket har ändrats av en tredje part
např. (například)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Används när man ger ett exempel
zejm. (zejména)
ειδ. (ειδικά)
Används när man försöker definiera något tydligare
atd. (a tak dále)
κτλ. (και τα λοιπά)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
obr. (obrázek)
Σχ. (Σχήμα)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
tj. (to jest)
δηλαδή,...
Används när man utvecklar en idé
vč. (včetně)
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Används när du lägger till något i en lista
Pozn. (poznámka)
σημ. (σημείωση)
Används när en person måste notera något viktigt
str. (strana)
σελ. (σελίδα)
Varje enskild sida av arbetet
str. (strany)
σελ. (σελίδες)
Flera sidor av rapporten
- (předmluva)
Προτ. (πρόλογος)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
publ. (publikováno kým)
δημοσιεύθηκε από
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
rev. (revidováno kým)
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
dot. (dotisk)
ανατύπωση
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
přel. (přeloženo kým)
μεταφράστηκε από
Används när verk har översatts till ett annat språk
obj. (objem)
τομ. (τόμος)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete