Finska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

- (příloha)
Liitteet
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
přibl. (přibližně)
n. (noin)
Används när mängden är okänd
lit. (literatura)
Bibliografia
Förteckning över använda källor
cca (cirka)
n. (noin)
Används för att uppskatta en mängd
kap. (kapitola)
kpl (kappale)
En definierad del av arbetet
- (sloupec)
Pylväs
Den vertikala delen av en tabell
dis. (disertace, disertační práce)
Väitöskirja
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
edit. (editována kým)
toim. (toimittanut)
Används när verket har ändrats av en tredje part
např. (například)
esim. (esimerkiksi)
Används när man ger ett exempel
zejm. (zejména)
erityisesti
Används när man försöker definiera något tydligare
atd. (a tak dále)
jne. (ja niin edelleen)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
obr. (obrázek)
kaavio
Ett diagram som hör till en del av arbetet
tj. (to jest)
eli
Används när man utvecklar en idé
vč. (včetně)
mukaanlukien
Används när du lägger till något i en lista
Pozn. (poznámka)
huom. (huomautus)
Används när en person måste notera något viktigt
str. (strana)
s. (sivu)
Varje enskild sida av arbetet
str. (strany)
sivut
Flera sidor av rapporten
- (předmluva)
esipuhe
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
publ. (publikováno kým)
julk. (julkaissut)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
rev. (revidováno kým)
muok. (muokannut)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
dot. (dotisk)
lisäpainos
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
přel. (přeloženo kým)
kääntänyt
Används när verk har översatts till ett annat språk
obj. (objem)
vol. (volyymi)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete