Engelska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

- (příloha)
app. (appendix)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
přibl. (přibližně)
approx. (approximately)
Används när mängden är okänd
lit. (literatura)
bibliog. (bibliography)
Förteckning över använda källor
cca (cirka)
ca. (circa)
Används för att uppskatta en mängd
kap. (kapitola)
ch. (chapter)
En definierad del av arbetet
- (sloupec)
col. (column)
Den vertikala delen av en tabell
dis. (disertace, disertační práce)
diss. (dissertation)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
edit. (editována kým)
ed. (edited by)
Används när verket har ändrats av en tredje part
např. (například)
e.g. (exempli gratia)
Används när man ger ett exempel
zejm. (zejména)
esp. (especially)
Används när man försöker definiera något tydligare
atd. (a tak dále)
etc. (et cetera)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
obr. (obrázek)
fig. (figure)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
tj. (to jest)
i.e. (id est)
Används när man utvecklar en idé
vč. (včetně)
incl. (including)
Används när du lägger till något i en lista
Pozn. (poznámka)
N.B. (nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
str. (strana)
p. (page)
Varje enskild sida av arbetet
str. (strany)
pp. (pages)
Flera sidor av rapporten
- (předmluva)
pref. (preface)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
publ. (publikováno kým)
pub. (published by)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
rev. (revidováno kým)
rev. (revised by)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
dot. (dotisk)
rpt. (reprint)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
přel. (přeloženo kým)
trans. (translated by)
Används när verk har översatts till ett annat språk
obj. (objem)
vol. (volume)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete