Danska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

- (příloha)
bilag
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
přibl. (přibližně)
ca. (cirka)
Används när mängden är okänd
lit. (literatura)
bibliografi
Förteckning över använda källor
cca (cirka)
ca. (cirka)
Används för att uppskatta en mängd
kap. (kapitola)
afsnit
En definierad del av arbetet
- (sloupec)
kolonne
Den vertikala delen av en tabell
dis. (disertace, disertační práce)
afhandling
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
edit. (editována kým)
redigeret af
Används när verket har ändrats av en tredje part
např. (například)
f.eks. (for eksempel)
Används när man ger ett exempel
zejm. (zejména)
især
Används när man försöker definiera något tydligare
atd. (a tak dále)
osv. (og så videre)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
obr. (obrázek)
fig. (figur)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
tj. (to jest)
dvs. (det vil sige)
Används när man utvecklar en idé
vč. (včetně)
inkl. (inklusive)
Används när du lägger till något i en lista
Pozn. (poznámka)
NB (notabene)
Används när en person måste notera något viktigt
str. (strana)
side
Varje enskild sida av arbetet
str. (strany)
s. (sider)
Flera sidor av rapporten
- (předmluva)
indledning
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
publ. (publikováno kým)
udgivet af
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
rev. (revidováno kým)
revideret af
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
dot. (dotisk)
genoptryk
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
přel. (přeloženo kým)
oversat af
Används när verk har översatts till ett annat språk
obj. (objem)
bind
Anger en specific volym eller en del av ett arbete