Tjeckiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

(ภาคผนวก)
- (příloha)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ประมาณ
přibl. (přibližně)
Används när mängden är okänd
บรรณานุกรม
lit. (literatura)
Förteckning över använda källor
ประมาณ
cca (cirka)
Används för att uppskatta en mängd
บท
kap. (kapitola)
En definierad del av arbetet
คอลัมน์
- (sloupec)
Den vertikala delen av en tabell
ปริญญานิพนธ์
dis. (disertace, disertační práce)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
แก้ไขโดย
edit. (editována kým)
Används när verket har ändrats av en tredje part
ตัวอย่างเช่น
např. (například)
Används när man ger ett exempel
โดยเฉพาะ
zejm. (zejména)
Används när man försöker definiera något tydligare
และอื่นๆอีกมากมาย
atd. (a tak dále)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
ตัวเลข
obr. (obrázek)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
กล่าวคือ
tj. (to jest)
Används när man utvecklar en idé
ประกอบไปด้วย
vč. (včetně)
Används när du lägger till något i en lista
หมายเหตุ
Pozn. (poznámka)
Används när en person måste notera något viktigt
หน้า
str. (strana)
Varje enskild sida av arbetet
หน้า
str. (strany)
Flera sidor av rapporten
คำนำ
- (předmluva)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
ตีพิมพ์โดย
publ. (publikováno kým)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
ทบทวนโดย
rev. (revidováno kým)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
dot. (dotisk)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
แปลโดย
přel. (přeloženo kým)
Används när verk har översatts till ett annat språk
ระดับ
obj. (objem)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete