Svenska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

(ภาคผนวก)
Appendix
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ประมาณ
ung. (ungefär)
Används när mängden är okänd
บรรณานุกรม
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Förteckning över använda källor
ประมาณ
ca. (cirka)
Används för att uppskatta en mängd
บท
kap. (kapitel)
En definierad del av arbetet
คอลัมน์
Kolumn
Den vertikala delen av en tabell
ปริญญานิพนธ์
Doktorsavhandling
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
แก้ไขโดย
red. (redigerad av)
Används när verket har ändrats av en tredje part
ตัวอย่างเช่น
t.ex. (till exempel)
Används när man ger ett exempel
โดยเฉพาะ
särskilt
Används när man försöker definiera något tydligare
และอื่นๆอีกมากมาย
etc. (et cetera)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
ตัวเลข
figur
Ett diagram som hör till en del av arbetet
กล่าวคือ
d.v.s. (det vill säga)
Används när man utvecklar en idé
ประกอบไปด้วย
inkl. (inklusive)
Används när du lägger till något i en lista
หมายเหตุ
obs (observera)
Används när en person måste notera något viktigt
หน้า
s. (sida)
Varje enskild sida av arbetet
หน้า
s. (sidor)
Flera sidor av rapporten
คำนำ
förord
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
ตีพิมพ์โดย
publicerad av
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
ทบทวนโดย
rev. (reviderad av)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
omtryck/nytryck
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
แปลโดย
övers. (översättning)
Används när verk har översatts till ett annat språk
ระดับ
vol. (volym)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete