Spanska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

(ภาคผนวก)
ap. (apéndice)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ประมาณ
aprox. (aproximadamente)
Används när mängden är okänd
บรรณานุกรม
bibl. (bibliografía)
Förteckning över använda källor
ประมาณ
circ. (circa)
Används för att uppskatta en mängd
บท
cap. (capítulo)
En definierad del av arbetet
คอลัมน์
col. (columna)
Den vertikala delen av en tabell
ปริญญานิพนธ์
disertación
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
แก้ไขโดย
editado por
Används när verket har ändrats av en tredje part
ตัวอย่างเช่น
p. ej. (por ejemplo)
Används när man ger ett exempel
โดยเฉพาะ
especialmente
Används när man försöker definiera något tydligare
และอื่นๆอีกมากมาย
etc. (etcétera)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
ตัวเลข
fig. (figura)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
กล่าวคือ
es decir,...
Används när man utvecklar en idé
ประกอบไปด้วย
incl.
Används när du lägger till något i en lista
หมายเหตุ
N.B. (nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
หน้า
p. (página)
Varje enskild sida av arbetet
หน้า
pp. (páginas)
Flera sidor av rapporten
คำนำ
Prefacio
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
ตีพิมพ์โดย
publicado por
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
ทบทวนโดย
revisado por
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
reedición / nueva edición / reimpresión
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
แปลโดย
traducido por
Används när verk har översatts till ett annat språk
ระดับ
t.
Anger en specific volym eller en del av ett arbete