Rumänska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

(ภาคผนวก)
app. (appendix)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ประมาณ
aprox. (aproximativ)
Används när mängden är okänd
บรรณานุกรม
Bibliografie - nu se prescurtează
Förteckning över använda källor
ประมาณ
cca (circa)
Används för att uppskatta en mängd
บท
cap. (capitol)
En definierad del av arbetet
คอลัมน์
col. (coloană)
Den vertikala delen av en tabell
ปริญญานิพนธ์
Disertaţie - nu se abreviază
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
แก้ไขโดย
n.t. (nota traducătorului)
Används när verket har ändrats av en tredje part
ตัวอย่างเช่น
ex. (exemplu)
Används när man ger ett exempel
โดยเฉพาะ
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Används när man försöker definiera något tydligare
และอื่นๆอีกมากมาย
etc. (et cetera/caetera-lat.)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
ตัวเลข
fig. (figura)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
กล่าวคือ
adică
Används när man utvecklar en idé
ประกอบไปด้วย
inclusiv - nu se abreviază
Används när du lägger till något i en lista
หมายเหตุ
N.B. (nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
หน้า
p./pg. (pagina)
Varje enskild sida av arbetet
หน้า
pp. (paginile)
Flera sidor av rapporten
คำนำ
pref. (prefaţă)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
ตีพิมพ์โดย
ed. (editat de)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
ทบทวนโดย
red. (redactor)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
reed. (reeditarea)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
แปลโดย
trad. (tradusă de)
Används när verk har översatts till ett annat språk
ระดับ
vol. (volumul/tomul)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete