Polska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

(ภาคผนวก)
aneks
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ประมาณ
ok. (około)
Används när mängden är okänd
บรรณานุกรม
bibliografia
Förteckning över använda källor
ประมาณ
circa
Används för att uppskatta en mängd
บท
rozdz. (rozdział)
En definierad del av arbetet
คอลัมน์
kolumna
Den vertikala delen av en tabell
ปริญญานิพนธ์
dysertacja
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
แก้ไขโดย
pod red. (pod redakcją)
Används när verket har ändrats av en tredje part
ตัวอย่างเช่น
np. (na przykład)
Används när man ger ett exempel
โดยเฉพาะ
szczególnie
Används när man försöker definiera något tydligare
และอื่นๆอีกมากมาย
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
ตัวเลข
rys. (rysunek)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
กล่าวคือ
tj. (to jest)
Används när man utvecklar en idé
ประกอบไปด้วย
wliczając
Används när du lägger till något i en lista
หมายเหตุ
nb. (notabene/nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
หน้า
str. (strona)
Varje enskild sida av arbetet
หน้า
str. (strony)
Flera sidor av rapporten
คำนำ
wstęp/przedmowa
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
ตีพิมพ์โดย
wyd. (wydawnictwo)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
ทบทวนโดย
korekta
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
przedruk
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
แปลโดย
tłum. (tłumaczenie)
Används när verk har översatts till ett annat språk
ระดับ
t. (tom)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete