Nederländska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

(ภาคผนวก)
bijl. (bijlage)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ประมาณ
ong. (ongeveer)
Används när mängden är okänd
บรรณานุกรม
bibl. (bibliografie)
Förteckning över använda källor
ประมาณ
ca. (circa)
Används för att uppskatta en mängd
บท
hst. (hoofdstuk)
En definierad del av arbetet
คอลัมน์
kolom
Den vertikala delen av en tabell
ปริญญานิพนธ์
dissertatie
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
แก้ไขโดย
bew. (bewerkt door)
Används när verket har ändrats av en tredje part
ตัวอย่างเช่น
bijv. (bijvoorbeeld)
Används när man ger ett exempel
โดยเฉพาะ
bijz. (bijzonder)
Används när man försöker definiera något tydligare
และอื่นๆอีกมากมาย
enz. (enzovoort)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
ตัวเลข
afb. (afbeelding)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
กล่าวคือ
d.w.z (dat wil zeggen)
Används när man utvecklar en idé
ประกอบไปด้วย
incl. (inclusief)
Används när du lägger till något i en lista
หมายเหตุ
N.B. (nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
หน้า
p. (pagina)
Varje enskild sida av arbetet
หน้า
pp. (pagina´s)
Flera sidor av rapporten
คำนำ
voorwoord
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
ตีพิมพ์โดย
uitg. (uitgegeven door)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
ทบทวนโดย
herz. (herzien)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
herdr. (herdruk)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
แปลโดย
vertaald door
Används när verk har översatts till ett annat språk
ระดับ
jg. (jaargang)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete