Japanska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

(ภาคผนวก)
別表
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ประมาณ
Används när mängden är okänd
บรรณานุกรม
参考文献一覧
Förteckning över använda källor
ประมาณ
およそ
Används för att uppskatta en mängd
บท
En definierad del av arbetet
คอลัมน์
Den vertikala delen av en tabell
ปริญญานิพนธ์
学位論文
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
แก้ไขโดย
編さん
Används när verket har ändrats av en tredje part
ตัวอย่างเช่น
Används när man ger ett exempel
โดยเฉพาะ
特に
Används när man försöker definiera något tydligare
และอื่นๆอีกมากมาย
etc.
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
ตัวเลข
Ett diagram som hör till en del av arbetet
กล่าวคือ
すなわち
Används när man utvecklar en idé
ประกอบไปด้วย
含めて
Används när du lägger till något i en lista
หมายเหตุ
注意
Används när en person måste notera något viktigt
หน้า
p.(ページ)
Varje enskild sida av arbetet
หน้า
pp.(ページ 複数)
Flera sidor av rapporten
คำนำ
序論
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
ตีพิมพ์โดย
(人物名)出版
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
ทบทวนโดย
(人物名)編
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
再版
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
แปลโดย
(人物名)訳
Används när verk har översatts till ett annat språk
ระดับ
Anger en specific volym eller en del av ett arbete