Italienska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

(ภาคผนวก)
Appendice
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ประมาณ
ca. (circa)
Används när mängden är okänd
บรรณานุกรม
Bibliografia
Förteckning över använda källor
ประมาณ
ca. (circa)
Används för att uppskatta en mängd
บท
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
En definierad del av arbetet
คอลัมน์
Colonna
Den vertikala delen av en tabell
ปริญญานิพนธ์
Dissertazione di laurea
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
แก้ไขโดย
A cura di
Används när verket har ändrats av en tredje part
ตัวอย่างเช่น
e.g. (exempli gratia)
Används när man ger ett exempel
โดยเฉพาะ
Specialmente
Används när man försöker definiera något tydligare
และอื่นๆอีกมากมาย
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
ตัวเลข
fig. (figura)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
กล่าวคือ
i.e. (id est)/cioè
Används när man utvecklar en idé
ประกอบไปด้วย
incl. (incluso)
Används när du lägger till något i en lista
หมายเหตุ
N.B. (nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
หน้า
p. (pagina)
Varje enskild sida av arbetet
หน้า
pp. (pagine)
Flera sidor av rapporten
คำนำ
Prefazione/Preambolo
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
ตีพิมพ์โดย
Pubblicato da
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
ทบทวนโดย
n.d.A. (nota dell'autore)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Opera ristampata
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
แปลโดย
Tradotta da
Används när verk har översatts till ett annat språk
ระดับ
vol. (volume)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete