Engelska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

(ภาคผนวก)
app. (appendix)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ประมาณ
approx. (approximately)
Används när mängden är okänd
บรรณานุกรม
bibliog. (bibliography)
Förteckning över använda källor
ประมาณ
ca. (circa)
Används för att uppskatta en mängd
บท
ch. (chapter)
En definierad del av arbetet
คอลัมน์
col. (column)
Den vertikala delen av en tabell
ปริญญานิพนธ์
diss. (dissertation)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
แก้ไขโดย
ed. (edited by)
Används när verket har ändrats av en tredje part
ตัวอย่างเช่น
e.g. (exempli gratia)
Används när man ger ett exempel
โดยเฉพาะ
esp. (especially)
Används när man försöker definiera något tydligare
และอื่นๆอีกมากมาย
etc. (et cetera)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
ตัวเลข
fig. (figure)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
กล่าวคือ
i.e. (id est)
Används när man utvecklar en idé
ประกอบไปด้วย
incl. (including)
Används när du lägger till något i en lista
หมายเหตุ
N.B. (nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
หน้า
p. (page)
Varje enskild sida av arbetet
หน้า
pp. (pages)
Flera sidor av rapporten
คำนำ
pref. (preface)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
ตีพิมพ์โดย
pub. (published by)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
ทบทวนโดย
rev. (revised by)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
rpt. (reprint)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
แปลโดย
trans. (translated by)
Används när verk har översatts till ett annat språk
ระดับ
vol. (volume)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete