Tjeckiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

Appendix
- (příloha)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ung. (ungefär)
přibl. (přibližně)
Används när mängden är okänd
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
lit. (literatura)
Förteckning över använda källor
ca. (cirka)
cca (cirka)
Används för att uppskatta en mängd
kap. (kapitel)
kap. (kapitola)
En definierad del av arbetet
Kolumn
- (sloupec)
Den vertikala delen av en tabell
Doktorsavhandling
dis. (disertace, disertační práce)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
red. (redigerad av)
edit. (editována kým)
Används när verket har ändrats av en tredje part
t.ex. (till exempel)
např. (například)
Används när man ger ett exempel
särskilt
zejm. (zejména)
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (et cetera)
atd. (a tak dále)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
figur
obr. (obrázek)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
d.v.s. (det vill säga)
tj. (to jest)
Används när man utvecklar en idé
inkl. (inklusive)
vč. (včetně)
Används när du lägger till något i en lista
obs (observera)
Pozn. (poznámka)
Används när en person måste notera något viktigt
s. (sida)
str. (strana)
Varje enskild sida av arbetet
s. (sidor)
str. (strany)
Flera sidor av rapporten
förord
- (předmluva)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
publicerad av
publ. (publikováno kým)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
rev. (reviderad av)
rev. (revidováno kým)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
omtryck/nytryck
dot. (dotisk)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
övers. (översättning)
přel. (přeloženo kým)
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volym)
obj. (objem)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete