Spanska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

Appendix
ap. (apéndice)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ung. (ungefär)
aprox. (aproximadamente)
Används när mängden är okänd
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
bibl. (bibliografía)
Förteckning över använda källor
ca. (cirka)
circ. (circa)
Används för att uppskatta en mängd
kap. (kapitel)
cap. (capítulo)
En definierad del av arbetet
Kolumn
col. (columna)
Den vertikala delen av en tabell
Doktorsavhandling
disertación
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
red. (redigerad av)
editado por
Används när verket har ändrats av en tredje part
t.ex. (till exempel)
p. ej. (por ejemplo)
Används när man ger ett exempel
särskilt
especialmente
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (et cetera)
etc. (etcétera)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
figur
fig. (figura)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
d.v.s. (det vill säga)
es decir,...
Används när man utvecklar en idé
inkl. (inklusive)
incl.
Används när du lägger till något i en lista
obs (observera)
N.B. (nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
s. (sida)
p. (página)
Varje enskild sida av arbetet
s. (sidor)
pp. (páginas)
Flera sidor av rapporten
förord
Prefacio
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
publicerad av
publicado por
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
rev. (reviderad av)
revisado por
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
omtryck/nytryck
reedición / nueva edición / reimpresión
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
övers. (översättning)
traducido por
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volym)
t.
Anger en specific volym eller en del av ett arbete