Japanska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

Appendix
別表
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ung. (ungefär)
Används när mängden är okänd
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
参考文献一覧
Förteckning över använda källor
ca. (cirka)
およそ
Används för att uppskatta en mängd
kap. (kapitel)
En definierad del av arbetet
Kolumn
Den vertikala delen av en tabell
Doktorsavhandling
学位論文
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
red. (redigerad av)
編さん
Används när verket har ändrats av en tredje part
t.ex. (till exempel)
Används när man ger ett exempel
särskilt
特に
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (et cetera)
etc.
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
figur
Ett diagram som hör till en del av arbetet
d.v.s. (det vill säga)
すなわち
Används när man utvecklar en idé
inkl. (inklusive)
含めて
Används när du lägger till något i en lista
obs (observera)
注意
Används när en person måste notera något viktigt
s. (sida)
p.(ページ)
Varje enskild sida av arbetet
s. (sidor)
pp.(ページ 複数)
Flera sidor av rapporten
förord
序論
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
publicerad av
(人物名)出版
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
rev. (reviderad av)
(人物名)編
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
omtryck/nytryck
再版
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
övers. (översättning)
(人物名)訳
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volym)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete