Danska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

Appendix
bilag
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ung. (ungefär)
ca. (cirka)
Används när mängden är okänd
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
bibliografi
Förteckning över använda källor
ca. (cirka)
ca. (cirka)
Används för att uppskatta en mängd
kap. (kapitel)
afsnit
En definierad del av arbetet
Kolumn
kolonne
Den vertikala delen av en tabell
Doktorsavhandling
afhandling
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
red. (redigerad av)
redigeret af
Används när verket har ändrats av en tredje part
t.ex. (till exempel)
f.eks. (for eksempel)
Används när man ger ett exempel
särskilt
især
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (et cetera)
osv. (og så videre)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
figur
fig. (figur)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
d.v.s. (det vill säga)
dvs. (det vil sige)
Används när man utvecklar en idé
inkl. (inklusive)
inkl. (inklusive)
Används när du lägger till något i en lista
obs (observera)
NB (notabene)
Används när en person måste notera något viktigt
s. (sida)
side
Varje enskild sida av arbetet
s. (sidor)
s. (sider)
Flera sidor av rapporten
förord
indledning
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
publicerad av
udgivet af
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
rev. (reviderad av)
revideret af
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
omtryck/nytryck
genoptryk
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
övers. (översättning)
oversat af
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volym)
bind
Anger en specific volym eller en del av ett arbete