Polska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

ap. (apéndice)
aneks
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
aprox. (aproximadamente)
ok. (około)
Används när mängden är okänd
bibl. (bibliografía)
bibliografia
Förteckning över använda källor
circ. (circa)
circa
Används för att uppskatta en mängd
cap. (capítulo)
rozdz. (rozdział)
En definierad del av arbetet
col. (columna)
kolumna
Den vertikala delen av en tabell
disertación
dysertacja
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
editado por
pod red. (pod redakcją)
Används när verket har ändrats av en tredje part
p. ej. (por ejemplo)
np. (na przykład)
Används när man ger ett exempel
especialmente
szczególnie
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (etcétera)
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figura)
rys. (rysunek)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
es decir,...
tj. (to jest)
Används när man utvecklar en idé
incl.
wliczając
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
nb. (notabene/nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
p. (página)
str. (strona)
Varje enskild sida av arbetet
pp. (páginas)
str. (strony)
Flera sidor av rapporten
Prefacio
wstęp/przedmowa
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
publicado por
wyd. (wydawnictwo)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
revisado por
korekta
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
reedición / nueva edición / reimpresión
przedruk
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
traducido por
tłum. (tłumaczenie)
Används när verk har översatts till ett annat språk
t.
t. (tom)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete