Nederländska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

ap. (apéndice)
bijl. (bijlage)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
aprox. (aproximadamente)
ong. (ongeveer)
Används när mängden är okänd
bibl. (bibliografía)
bibl. (bibliografie)
Förteckning över använda källor
circ. (circa)
ca. (circa)
Används för att uppskatta en mängd
cap. (capítulo)
hst. (hoofdstuk)
En definierad del av arbetet
col. (columna)
kolom
Den vertikala delen av en tabell
disertación
dissertatie
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
editado por
bew. (bewerkt door)
Används när verket har ändrats av en tredje part
p. ej. (por ejemplo)
bijv. (bijvoorbeeld)
Används när man ger ett exempel
especialmente
bijz. (bijzonder)
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (etcétera)
enz. (enzovoort)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figura)
afb. (afbeelding)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
es decir,...
d.w.z (dat wil zeggen)
Används när man utvecklar en idé
incl.
incl. (inclusief)
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
p. (página)
p. (pagina)
Varje enskild sida av arbetet
pp. (páginas)
pp. (pagina´s)
Flera sidor av rapporten
Prefacio
voorwoord
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
publicado por
uitg. (uitgegeven door)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
revisado por
herz. (herzien)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
reedición / nueva edición / reimpresión
herdr. (herdruk)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
traducido por
vertaald door
Används när verk har översatts till ett annat språk
t.
jg. (jaargang)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete