Japanska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

ap. (apéndice)
別表
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
aprox. (aproximadamente)
Används när mängden är okänd
bibl. (bibliografía)
参考文献一覧
Förteckning över använda källor
circ. (circa)
およそ
Används för att uppskatta en mängd
cap. (capítulo)
En definierad del av arbetet
col. (columna)
Den vertikala delen av en tabell
disertación
学位論文
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
editado por
編さん
Används när verket har ändrats av en tredje part
p. ej. (por ejemplo)
Används när man ger ett exempel
especialmente
特に
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (etcétera)
etc.
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figura)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
es decir,...
すなわち
Används när man utvecklar en idé
incl.
含めて
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
注意
Används när en person måste notera något viktigt
p. (página)
p.(ページ)
Varje enskild sida av arbetet
pp. (páginas)
pp.(ページ 複数)
Flera sidor av rapporten
Prefacio
序論
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
publicado por
(人物名)出版
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
revisado por
(人物名)編
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
reedición / nueva edición / reimpresión
再版
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
traducido por
(人物名)訳
Används när verk har översatts till ett annat språk
t.
Anger en specific volym eller en del av ett arbete