Italienska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

ap. (apéndice)
Appendice
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
aprox. (aproximadamente)
ca. (circa)
Används när mängden är okänd
bibl. (bibliografía)
Bibliografia
Förteckning över använda källor
circ. (circa)
ca. (circa)
Används för att uppskatta en mängd
cap. (capítulo)
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
En definierad del av arbetet
col. (columna)
Colonna
Den vertikala delen av en tabell
disertación
Dissertazione di laurea
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
editado por
A cura di
Används när verket har ändrats av en tredje part
p. ej. (por ejemplo)
e.g. (exempli gratia)
Används när man ger ett exempel
especialmente
Specialmente
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (etcétera)
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figura)
fig. (figura)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
es decir,...
i.e. (id est)/cioè
Används när man utvecklar en idé
incl.
incl. (incluso)
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
p. (página)
p. (pagina)
Varje enskild sida av arbetet
pp. (páginas)
pp. (pagine)
Flera sidor av rapporten
Prefacio
Prefazione/Preambolo
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
publicado por
Pubblicato da
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
revisado por
n.d.A. (nota dell'autore)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
reedición / nueva edición / reimpresión
Opera ristampata
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
traducido por
Tradotta da
Används när verk har översatts till ett annat språk
t.
vol. (volume)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete