Engelska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

ap. (apéndice)
app. (appendix)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
aprox. (aproximadamente)
approx. (approximately)
Används när mängden är okänd
bibl. (bibliografía)
bibliog. (bibliography)
Förteckning över använda källor
circ. (circa)
ca. (circa)
Används för att uppskatta en mängd
cap. (capítulo)
ch. (chapter)
En definierad del av arbetet
col. (columna)
col. (column)
Den vertikala delen av en tabell
disertación
diss. (dissertation)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
editado por
ed. (edited by)
Används när verket har ändrats av en tredje part
p. ej. (por ejemplo)
e.g. (exempli gratia)
Används när man ger ett exempel
especialmente
esp. (especially)
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (etcétera)
etc. (et cetera)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figura)
fig. (figure)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
es decir,...
i.e. (id est)
Används när man utvecklar en idé
incl.
incl. (including)
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
p. (página)
p. (page)
Varje enskild sida av arbetet
pp. (páginas)
pp. (pages)
Flera sidor av rapporten
Prefacio
pref. (preface)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
publicado por
pub. (published by)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
revisado por
rev. (revised by)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
reedición / nueva edición / reimpresión
rpt. (reprint)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
traducido por
trans. (translated by)
Används när verk har översatts till ett annat språk
t.
vol. (volume)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete