Danska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

ap. (apéndice)
bilag
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
aprox. (aproximadamente)
ca. (cirka)
Används när mängden är okänd
bibl. (bibliografía)
bibliografi
Förteckning över använda källor
circ. (circa)
ca. (cirka)
Används för att uppskatta en mängd
cap. (capítulo)
afsnit
En definierad del av arbetet
col. (columna)
kolonne
Den vertikala delen av en tabell
disertación
afhandling
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
editado por
redigeret af
Används när verket har ändrats av en tredje part
p. ej. (por ejemplo)
f.eks. (for eksempel)
Används när man ger ett exempel
especialmente
især
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (etcétera)
osv. (og så videre)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figura)
fig. (figur)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
es decir,...
dvs. (det vil sige)
Används när man utvecklar en idé
incl.
inkl. (inklusive)
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
NB (notabene)
Används när en person måste notera något viktigt
p. (página)
side
Varje enskild sida av arbetet
pp. (páginas)
s. (sider)
Flera sidor av rapporten
Prefacio
indledning
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
publicado por
udgivet af
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
revisado por
revideret af
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
reedición / nueva edición / reimpresión
genoptryk
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
traducido por
oversat af
Används när verk har översatts till ett annat språk
t.
bind
Anger en specific volym eller en del av ett arbete