Italienska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

прил. (приложения)
Appendice
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
прибл. (приблизительно)
ca. (circa)
Används när mängden är okänd
библ. (библиография)
Bibliografia
Förteckning över använda källor
ca. (circa -ровно)
ca. (circa)
Används för att uppskatta en mängd
гл. (глава)
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
En definierad del av arbetet
кол. (колонка)
Colonna
Den vertikala delen av en tabell
дисс. (дисертация)
Dissertazione di laurea
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
ред. (редактор ...)
A cura di
Används när verket har ändrats av en tredje part
н/р (на пример)
e.g. (exempli gratia)
Används när man ger ett exempel
особенно (особенно)
Specialmente
Används när man försöker definiera något tydligare
и т.д. (и так далее)
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
рис. (рисунок)
fig. (figura)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
т.е. (то есть)
i.e. (id est)/cioè
Används när man utvecklar en idé
вкл. (включая)
incl. (incluso)
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
стр. (страница)
p. (pagina)
Varje enskild sida av arbetet
стр-ы. (страницы)
pp. (pagine)
Flera sidor av rapporten
прол. (пролог)
Prefazione/Preambolo
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
изд. (издательство)
Pubblicato da
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
ред. (просмотрено...)
n.d.A. (nota dell'autore)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
обр. (в обработке...)
Opera ristampata
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
trans. (перевод ...)
Tradotta da
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volume - ценность)
vol. (volume)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete