Svenska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

app. (appendix)
Appendix
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
aprox. (aproximativ)
ung. (ungefär)
Används när mängden är okänd
Bibliografie - nu se prescurtează
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Förteckning över använda källor
cca (circa)
ca. (cirka)
Används för att uppskatta en mängd
cap. (capitol)
kap. (kapitel)
En definierad del av arbetet
col. (coloană)
Kolumn
Den vertikala delen av en tabell
Disertaţie - nu se abreviază
Doktorsavhandling
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
n.t. (nota traducătorului)
red. (redigerad av)
Används när verket har ändrats av en tredje part
ex. (exemplu)
t.ex. (till exempel)
Används när man ger ett exempel
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
särskilt
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (et cetera/caetera-lat.)
etc. (et cetera)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figura)
figur
Ett diagram som hör till en del av arbetet
adică
d.v.s. (det vill säga)
Används när man utvecklar en idé
inclusiv - nu se abreviază
inkl. (inklusive)
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
obs (observera)
Används när en person måste notera något viktigt
p./pg. (pagina)
s. (sida)
Varje enskild sida av arbetet
pp. (paginile)
s. (sidor)
Flera sidor av rapporten
pref. (prefaţă)
förord
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
ed. (editat de)
publicerad av
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
red. (redactor)
rev. (reviderad av)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
reed. (reeditarea)
omtryck/nytryck
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
trad. (tradusă de)
övers. (översättning)
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volumul/tomul)
vol. (volym)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete