Ryska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

app. (appendix)
прил. (приложения)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
aprox. (aproximativ)
прибл. (приблизительно)
Används när mängden är okänd
Bibliografie - nu se prescurtează
библ. (библиография)
Förteckning över använda källor
cca (circa)
ca. (circa -ровно)
Används för att uppskatta en mängd
cap. (capitol)
гл. (глава)
En definierad del av arbetet
col. (coloană)
кол. (колонка)
Den vertikala delen av en tabell
Disertaţie - nu se abreviază
дисс. (дисертация)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
n.t. (nota traducătorului)
ред. (редактор ...)
Används när verket har ändrats av en tredje part
ex. (exemplu)
н/р (на пример)
Används när man ger ett exempel
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
особенно (особенно)
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (et cetera/caetera-lat.)
и т.д. (и так далее)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figura)
рис. (рисунок)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
adică
т.е. (то есть)
Används när man utvecklar en idé
inclusiv - nu se abreviază
вкл. (включая)
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
p./pg. (pagina)
стр. (страница)
Varje enskild sida av arbetet
pp. (paginile)
стр-ы. (страницы)
Flera sidor av rapporten
pref. (prefaţă)
прол. (пролог)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
ed. (editat de)
изд. (издательство)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
red. (redactor)
ред. (просмотрено...)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
reed. (reeditarea)
обр. (в обработке...)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
trad. (tradusă de)
trans. (перевод ...)
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volumul/tomul)
vol. (volume - ценность)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete