Polska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

app. (appendix)
aneks
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
aprox. (aproximativ)
ok. (około)
Används när mängden är okänd
Bibliografie - nu se prescurtează
bibliografia
Förteckning över använda källor
cca (circa)
circa
Används för att uppskatta en mängd
cap. (capitol)
rozdz. (rozdział)
En definierad del av arbetet
col. (coloană)
kolumna
Den vertikala delen av en tabell
Disertaţie - nu se abreviază
dysertacja
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
n.t. (nota traducătorului)
pod red. (pod redakcją)
Används när verket har ändrats av en tredje part
ex. (exemplu)
np. (na przykład)
Används när man ger ett exempel
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
szczególnie
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (et cetera/caetera-lat.)
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figura)
rys. (rysunek)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
adică
tj. (to jest)
Används när man utvecklar en idé
inclusiv - nu se abreviază
wliczając
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
nb. (notabene/nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
p./pg. (pagina)
str. (strona)
Varje enskild sida av arbetet
pp. (paginile)
str. (strony)
Flera sidor av rapporten
pref. (prefaţă)
wstęp/przedmowa
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
ed. (editat de)
wyd. (wydawnictwo)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
red. (redactor)
korekta
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
reed. (reeditarea)
przedruk
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
trad. (tradusă de)
tłum. (tłumaczenie)
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volumul/tomul)
t. (tom)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete