Danska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

app. (appendix)
bilag
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
aprox. (aproximativ)
ca. (cirka)
Används när mängden är okänd
Bibliografie - nu se prescurtează
bibliografi
Förteckning över använda källor
cca (circa)
ca. (cirka)
Används för att uppskatta en mängd
cap. (capitol)
afsnit
En definierad del av arbetet
col. (coloană)
kolonne
Den vertikala delen av en tabell
Disertaţie - nu se abreviază
afhandling
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
n.t. (nota traducătorului)
redigeret af
Används när verket har ändrats av en tredje part
ex. (exemplu)
f.eks. (for eksempel)
Används när man ger ett exempel
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
især
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (et cetera/caetera-lat.)
osv. (og så videre)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figura)
fig. (figur)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
adică
dvs. (det vil sige)
Används när man utvecklar en idé
inclusiv - nu se abreviază
inkl. (inklusive)
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
NB (notabene)
Används när en person måste notera något viktigt
p./pg. (pagina)
side
Varje enskild sida av arbetet
pp. (paginile)
s. (sider)
Flera sidor av rapporten
pref. (prefaţă)
indledning
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
ed. (editat de)
udgivet af
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
red. (redactor)
revideret af
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
reed. (reeditarea)
genoptryk
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
trad. (tradusă de)
oversat af
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volumul/tomul)
bind
Anger en specific volym eller en del av ett arbete