Nederländska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
bijl. (bijlage)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
aprox. (aproximadamente)
ong. (ongeveer)
Används när mängden är okänd
bibliogr. (bibliografia)
bibl. (bibliografie)
Förteckning över använda källor
cerca
ca. (circa)
Används för att uppskatta en mängd
cap. (capítulo)
hst. (hoofdstuk)
En definierad del av arbetet
col. (coluna)
kolom
Den vertikala delen av en tabell
dissertação
dissertatie
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
ed. (edição)
bew. (bewerkt door)
Används när verket har ändrats av en tredje part
p.ex. (por exemplo)
bijv. (bijvoorbeeld)
Används när man ger ett exempel
especialmente
bijz. (bijzonder)
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (et cetera)
enz. (enzovoort)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figura)
afb. (afbeelding)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
i.e. (id est)
d.w.z (dat wil zeggen)
Används när man utvecklar en idé
incluindo
incl. (inclusief)
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
p. (página)
p. (pagina)
Varje enskild sida av arbetet
pp. (páginas)
pp. (pagina´s)
Flera sidor av rapporten
prefácio
voorwoord
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
E. (editor)
EE. (editores)
uitg. (uitgegeven door)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
revisado por
herz. (herzien)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
reimpresso
herdr. (herdruk)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
Trad. (tradução)
vertaald door
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volume)
jg. (jaargang)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete