Koreanska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
부록
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
aprox. (aproximadamente)
대략
Används när mängden är okänd
bibliogr. (bibliografia)
참고 문헌 목록
Förteckning över använda källor
cerca
대략
Används för att uppskatta en mängd
cap. (capítulo)
제 (숫자 ex. 1) 장
En definierad del av arbetet
col. (coluna)
세로줄
Den vertikala delen av en tabell
dissertação
논문
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
ed. (edição)
편집
Används när verket har ändrats av en tredje part
p.ex. (por exemplo)
예,
Används när man ger ett exempel
especialmente
특히,
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (et cetera)
등...
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figura)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
i.e. (id est)
즉,
Används när man utvecklar en idé
incluindo
... 포함
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
주의
Används när en person måste notera något viktigt
p. (página)
p.
Varje enskild sida av arbetet
pp. (páginas)
pp.
Flera sidor av rapporten
prefácio
서두
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
E. (editor)
EE. (editores)
(홍길동) 지음
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
revisado por
(홍길동) 개정
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
reimpresso
재판본
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
Trad. (tradução)
(홍길동) 번역
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volume)
제 (몇) 판
Anger en specific volym eller en del av ett arbete