Japanska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
別表
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
aprox. (aproximadamente)
Används när mängden är okänd
bibliogr. (bibliografia)
参考文献一覧
Förteckning över använda källor
cerca
およそ
Används för att uppskatta en mängd
cap. (capítulo)
En definierad del av arbetet
col. (coluna)
Den vertikala delen av en tabell
dissertação
学位論文
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
ed. (edição)
編さん
Används när verket har ändrats av en tredje part
p.ex. (por exemplo)
Används när man ger ett exempel
especialmente
特に
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (et cetera)
etc.
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figura)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
i.e. (id est)
すなわち
Används när man utvecklar en idé
incluindo
含めて
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
注意
Används när en person måste notera något viktigt
p. (página)
p.(ページ)
Varje enskild sida av arbetet
pp. (páginas)
pp.(ページ 複数)
Flera sidor av rapporten
prefácio
序論
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
E. (editor)
EE. (editores)
(人物名)出版
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
revisado por
(人物名)編
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
reimpresso
再版
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
Trad. (tradução)
(人物名)訳
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volume)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete