Italienska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Appendice
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
aprox. (aproximadamente)
ca. (circa)
Används när mängden är okänd
bibliogr. (bibliografia)
Bibliografia
Förteckning över använda källor
cerca
ca. (circa)
Används för att uppskatta en mängd
cap. (capítulo)
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
En definierad del av arbetet
col. (coluna)
Colonna
Den vertikala delen av en tabell
dissertação
Dissertazione di laurea
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
ed. (edição)
A cura di
Används när verket har ändrats av en tredje part
p.ex. (por exemplo)
e.g. (exempli gratia)
Används när man ger ett exempel
especialmente
Specialmente
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (et cetera)
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figura)
fig. (figura)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
i.e. (id est)
i.e. (id est)/cioè
Används när man utvecklar en idé
incluindo
incl. (incluso)
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
p. (página)
p. (pagina)
Varje enskild sida av arbetet
pp. (páginas)
pp. (pagine)
Flera sidor av rapporten
prefácio
Prefazione/Preambolo
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
E. (editor)
EE. (editores)
Pubblicato da
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
revisado por
n.d.A. (nota dell'autore)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
reimpresso
Opera ristampata
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
Trad. (tradução)
Tradotta da
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volume)
vol. (volume)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete