Danska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
bilag
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
aprox. (aproximadamente)
ca. (cirka)
Används när mängden är okänd
bibliogr. (bibliografia)
bibliografi
Förteckning över använda källor
cerca
ca. (cirka)
Används för att uppskatta en mängd
cap. (capítulo)
afsnit
En definierad del av arbetet
col. (coluna)
kolonne
Den vertikala delen av en tabell
dissertação
afhandling
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
ed. (edição)
redigeret af
Används när verket har ändrats av en tredje part
p.ex. (por exemplo)
f.eks. (for eksempel)
Används när man ger ett exempel
especialmente
især
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (et cetera)
osv. (og så videre)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figura)
fig. (figur)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
i.e. (id est)
dvs. (det vil sige)
Används när man utvecklar en idé
incluindo
inkl. (inklusive)
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
NB (notabene)
Används när en person måste notera något viktigt
p. (página)
side
Varje enskild sida av arbetet
pp. (páginas)
s. (sider)
Flera sidor av rapporten
prefácio
indledning
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
E. (editor)
EE. (editores)
udgivet af
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
revisado por
revideret af
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
reimpresso
genoptryk
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
Trad. (tradução)
oversat af
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volume)
bind
Anger en specific volym eller en del av ett arbete