Tjeckiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

aneks
- (příloha)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ok. (około)
přibl. (přibližně)
Används när mängden är okänd
bibliografia
lit. (literatura)
Förteckning över använda källor
circa
cca (cirka)
Används för att uppskatta en mängd
rozdz. (rozdział)
kap. (kapitola)
En definierad del av arbetet
kolumna
- (sloupec)
Den vertikala delen av en tabell
dysertacja
dis. (disertace, disertační práce)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
pod red. (pod redakcją)
edit. (editována kým)
Används när verket har ändrats av en tredje part
np. (na przykład)
např. (například)
Används när man ger ett exempel
szczególnie
zejm. (zejména)
Används när man försöker definiera något tydligare
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
atd. (a tak dále)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
rys. (rysunek)
obr. (obrázek)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
tj. (to jest)
tj. (to jest)
Används när man utvecklar en idé
wliczając
vč. (včetně)
Används när du lägger till något i en lista
nb. (notabene/nota bene)
Pozn. (poznámka)
Används när en person måste notera något viktigt
str. (strona)
str. (strana)
Varje enskild sida av arbetet
str. (strony)
str. (strany)
Flera sidor av rapporten
wstęp/przedmowa
- (předmluva)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
wyd. (wydawnictwo)
publ. (publikováno kým)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
korekta
rev. (revidováno kým)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
przedruk
dot. (dotisk)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
tłum. (tłumaczenie)
přel. (přeloženo kým)
Används när verk har översatts till ett annat språk
t. (tom)
obj. (objem)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete