Spanska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

aneks
ap. (apéndice)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ok. (około)
aprox. (aproximadamente)
Används när mängden är okänd
bibliografia
bibl. (bibliografía)
Förteckning över använda källor
circa
circ. (circa)
Används för att uppskatta en mängd
rozdz. (rozdział)
cap. (capítulo)
En definierad del av arbetet
kolumna
col. (columna)
Den vertikala delen av en tabell
dysertacja
disertación
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
pod red. (pod redakcją)
editado por
Används när verket har ändrats av en tredje part
np. (na przykład)
p. ej. (por ejemplo)
Används när man ger ett exempel
szczególnie
especialmente
Används när man försöker definiera något tydligare
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
etc. (etcétera)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
rys. (rysunek)
fig. (figura)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
tj. (to jest)
es decir,...
Används när man utvecklar en idé
wliczając
incl.
Används när du lägger till något i en lista
nb. (notabene/nota bene)
N.B. (nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
str. (strona)
p. (página)
Varje enskild sida av arbetet
str. (strony)
pp. (páginas)
Flera sidor av rapporten
wstęp/przedmowa
Prefacio
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
wyd. (wydawnictwo)
publicado por
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
korekta
revisado por
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
przedruk
reedición / nueva edición / reimpresión
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
tłum. (tłumaczenie)
traducido por
Används när verk har översatts till ett annat språk
t. (tom)
t.
Anger en specific volym eller en del av ett arbete