Thailändska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

bijl. (bijlage)
(ภาคผนวก)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ong. (ongeveer)
ประมาณ
Används när mängden är okänd
bibl. (bibliografie)
บรรณานุกรม
Förteckning över använda källor
ca. (circa)
ประมาณ
Används för att uppskatta en mängd
hst. (hoofdstuk)
บท
En definierad del av arbetet
kolom
คอลัมน์
Den vertikala delen av en tabell
dissertatie
ปริญญานิพนธ์
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
bew. (bewerkt door)
แก้ไขโดย
Används när verket har ändrats av en tredje part
bijv. (bijvoorbeeld)
ตัวอย่างเช่น
Används när man ger ett exempel
bijz. (bijzonder)
โดยเฉพาะ
Används när man försöker definiera något tydligare
enz. (enzovoort)
และอื่นๆอีกมากมาย
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
afb. (afbeelding)
ตัวเลข
Ett diagram som hör till en del av arbetet
d.w.z (dat wil zeggen)
กล่าวคือ
Används när man utvecklar en idé
incl. (inclusief)
ประกอบไปด้วย
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
หมายเหตุ
Används när en person måste notera något viktigt
p. (pagina)
หน้า
Varje enskild sida av arbetet
pp. (pagina´s)
หน้า
Flera sidor av rapporten
voorwoord
คำนำ
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
uitg. (uitgegeven door)
ตีพิมพ์โดย
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
herz. (herzien)
ทบทวนโดย
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
herdr. (herdruk)
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
vertaald door
แปลโดย
Används när verk har översatts till ett annat språk
jg. (jaargang)
ระดับ
Anger en specific volym eller en del av ett arbete