Svenska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

bijl. (bijlage)
Appendix
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ong. (ongeveer)
ung. (ungefär)
Används när mängden är okänd
bibl. (bibliografie)
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Förteckning över använda källor
ca. (circa)
ca. (cirka)
Används för att uppskatta en mängd
hst. (hoofdstuk)
kap. (kapitel)
En definierad del av arbetet
kolom
Kolumn
Den vertikala delen av en tabell
dissertatie
Doktorsavhandling
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
bew. (bewerkt door)
red. (redigerad av)
Används när verket har ändrats av en tredje part
bijv. (bijvoorbeeld)
t.ex. (till exempel)
Används när man ger ett exempel
bijz. (bijzonder)
särskilt
Används när man försöker definiera något tydligare
enz. (enzovoort)
etc. (et cetera)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
afb. (afbeelding)
figur
Ett diagram som hör till en del av arbetet
d.w.z (dat wil zeggen)
d.v.s. (det vill säga)
Används när man utvecklar en idé
incl. (inclusief)
inkl. (inklusive)
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
obs (observera)
Används när en person måste notera något viktigt
p. (pagina)
s. (sida)
Varje enskild sida av arbetet
pp. (pagina´s)
s. (sidor)
Flera sidor av rapporten
voorwoord
förord
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
uitg. (uitgegeven door)
publicerad av
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
herz. (herzien)
rev. (reviderad av)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
herdr. (herdruk)
omtryck/nytryck
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
vertaald door
övers. (översättning)
Används när verk har översatts till ett annat språk
jg. (jaargang)
vol. (volym)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete