Spanska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

bijl. (bijlage)
ap. (apéndice)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ong. (ongeveer)
aprox. (aproximadamente)
Används när mängden är okänd
bibl. (bibliografie)
bibl. (bibliografía)
Förteckning över använda källor
ca. (circa)
circ. (circa)
Används för att uppskatta en mängd
hst. (hoofdstuk)
cap. (capítulo)
En definierad del av arbetet
kolom
col. (columna)
Den vertikala delen av en tabell
dissertatie
disertación
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
bew. (bewerkt door)
editado por
Används när verket har ändrats av en tredje part
bijv. (bijvoorbeeld)
p. ej. (por ejemplo)
Används när man ger ett exempel
bijz. (bijzonder)
especialmente
Används när man försöker definiera något tydligare
enz. (enzovoort)
etc. (etcétera)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
afb. (afbeelding)
fig. (figura)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
d.w.z (dat wil zeggen)
es decir,...
Används när man utvecklar en idé
incl. (inclusief)
incl.
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
p. (pagina)
p. (página)
Varje enskild sida av arbetet
pp. (pagina´s)
pp. (páginas)
Flera sidor av rapporten
voorwoord
Prefacio
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
uitg. (uitgegeven door)
publicado por
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
herz. (herzien)
revisado por
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
herdr. (herdruk)
reedición / nueva edición / reimpresión
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
vertaald door
traducido por
Används när verk har översatts till ett annat språk
jg. (jaargang)
t.
Anger en specific volym eller en del av ett arbete